کسب موفقیت دانش آموزان پایه هفتم و هشتم مقطع متوسطه 1  مجتمع شهید مهدوی در مسابقات:

رتبه برتر در مسابقات قرآن -عترت -نماز (رشته احکام )

کسب رتبه برتر در آزمون ریاضی استرالیا

 

رشته قلم زنی

 

تصویر سازی