دوشنبه, ۷ بهمن, ۱۳۹۸

گرامی داشت هفته کتابخوانی در پیش دبستان

بخوان که دانایی ، توانایی است و کتاب کلید گنج آن است . اگر به کودکانمان عشق به خواندن را بیاموزیم به آن...

گرامی داشت 13 آبان در پیش دبستان

وقتی چشم های پرستو با عطر باران و ترانه در هم می آمیزد و آسمان از زمین و بلوط و انار و...

معاینه چشم در پیش دبستان

در ادامه ی معاینات دوره ای در پیش دبستان روز شنبه مورخ 98/8/11 بینایی سنجی جهت غربالگری تنبلی چشم  انجام شد وکارت...

برگزاری دوره ی دوم کارگاه ایمنی در پیش دبستان

روز چهارشنبه مورخ 98/1/28 دوره ی دوم کارگاه ایمنی و مراقبت در برابر حوادثی از قبیل آتش سوزی، سیل و صاعقه برای مربیان و...