چهارشنبه, ۱۸ تیر, ۱۳۹۹

کارگاه مشاور در خانه کودک

هیجان ها پدیده هایی اجتماعی هستند و ارتباط مارا با دیگران تسهیل می سازند ....

خانه کودک در بازدیداز نانوایی و خرید نان

کودکان با خرید نان اعلام کردند : ما هم می توانیم در امور منزل سهمی داشته باشیم .

برف در خانه کودک

و خلاصه برف بارید و آدم برفی میهمان خانه ی کودک شد