آزمون مصاحبه فردی جهت ارزشیابی علمی دانش آموزان پایه هفتم و هشتم (advance ) برگزار گردید. این آزمون از تاریخ سوم مردادماه طی 4 روز انجام شد.