آشنایی با آناتومی بدن انسان

دانش آموزان دبستان بین الملل مجتمع آموزشی مهدوی در اردوی علمی هیومن پارک