23 آبان ماه آموزش اطفاء حریق و ایمنی در برابر زلزله به منظور مقابله با حوادث و بلاهای طبیعی

در مجتمع شهید مهدوی برگزار شد؛ از برنامه های این مراسم می توان به شیوه های خاموش کردن

آتش با کپسولآتش نشانی و شیوه های نجات مصدومین در هنگام زلزله اشاره کرد.