طرح پیشنهادی برای نهادینه سازی صفات دلسوزی واخلاق گرا بودن با

هدف حفظ نظافت وپاکیزگی محیط مدرسه از روز شنبه مورخ 8/8 در

سطح مجتمع اجرا شد ونتایج ان را می توان به خوبی مشاهده کرد.

از جمله تصویر کلاس 4-6 بعد از اتمام ساعت مدرسه