ارائه کارنامه ترم اول به اولیاء و برگزاری جلسات فردی با اولیا ایشان جهت اطلاع رسانی وضعیت آموزشی دانش آموز