یکشنبه 10 اردیبهشت ماه اردوی بازدید از شهر کاشان با رویکرد هویت ها و روابط دانش آموز پژوهشگر و اجتماعی انجام شد.