دانش آموزان پایه سوم دبستان پسرانه شهید مهدوی با رفتن به مسجد با چگونگی صحیح وضو گرفتن و تلاوت درست و فصیح آیات قرآنی آشنا شدند ، سپس با حضور در اداره پست شعبه تجریش و پست نمودن پاکت های نامه خود مراحل پست نمودن نامه را از نزدیک مشاهده نمودند.