دانش آموزان پایه پنجم مطابق واحد درسی خود از موزه فرش استادفرشچیان بازدید کردند.