دانش آموزان پایه چهارم ازپارک انرژی دیدن کردند .در این بازدید دانش آموزان با چرخه انرژی و انرژی خورشیدی آشنا شدند.