اردوی کارتینگ دانش آموزان مهدوی

دانش آموزان بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی، یک روز به یادماندنی را در پیست کارتینگ آزادی تجربه کردند.
دانش آموزان ششم تا هشتم بین الملل مجتمع آموزشی شهید مهدوی ابتدا توسط مربی کارتیگ آموزش های لازم را از کسب کرده و
سپس وارد پیست شدند. آنها یک روز هیجان انگیز همراه با مسابقه، ورزش و آموزش را با گرفتن عکس یادگاری ثبت کردند.