دانش آموزان گروه ادونس

نونا حق شناس
آوا میرزا خانی
سوفیا پیر بابایی
آگرین ابوترابی

دانش آموزان پایه هشتم 

هینا احمدپور
لیلی پالیزبان
هلیا یوسفی
شیدا کلاهدوز
آمدیا اردبیلی
لیلیا مسگر زاده

دانش آموزان پایه نهم

هلیا کاوه
نونا حصاری کیا
سارینا دولتی
دیبا قاسم زاده
نیاز قلی پوری