اسامی دانش آموزان پایه نهم 

سونیا صفائیان
یسنا ناصری

اسامی دانش آموزان پایه هشتم 

آندیا اردبیلی
هینا احمدپور
لیلی پالیزبان
ساغر مرایان
هلیا یوسفی