نتايج آزمون فرانسه دلف پريم إعلام شد. دانش آموزاني كه در تاريخ ٢٧ و ٢٨ اسفندماه ٩٤ در اين آزمون شركت كرده اند مي توانند به سايت
(www.ambafrance-Teheran-culture.com)
مراجعه وطبق  شماره داوطلبی خود، نتیجه آزمون را دریافت نمایند.

همچنین نتایج آزمون با شماره های شرکت کنندگان در فایل زیر موجود است.

A2

A1

A1.1