خانه فرهنگ و هنر

خانه فرهنگ مجتمع آموزشی شهید مهدوی
بروشور جلد و پشت 2
بروشور داخل