ایران سرزمین مادری من است و به پرچم سه رنگ کشورم افتخار می کنم .

آباد باشی ای ایران 

                    آزاد باشی ای ایران 

                                       از ما فرزندان خود 

                                                         دلشاد باشی ای ایران 

IMG_8491 IMG_8534

IMG_8537 100220141479