این بازدید در راستای معرفی دستاوردهای علمی ایران، در دوران پیش و پس از اسلام و نیز نمایش اصول و تئوری های دانش و فناوری های روز دنیا انجام شد.