دانش آموزان پایه های 7،8،9،10واحد بین الملل در روزی خاطره انگیز به تماشای فرهنگ چندهزارساله ایران در موزه ایران باستان رفتند.

تا با فرهنگ غنی ایران و آثار به جا مانده ازآن آشنا بشوند. دانش آموزان همچنین به موزه ارتباطات رفتند تا روند تاریخی وسایل ارتباطی را از نزدیک مشاهده کنند.