دانش آموزان  پایه نهم ( کلاس 1/9 ،3/9) مقطع متوسطه یک  در روز دوشنبه مورخ 94/7/20  به همراه مربیان خود از موزه ملی  تاریخ علوم پزشکی دیدن نمودند.

 

عکس 2عکس اصلی