روزهای سه شنبه و چهارشنبه مورخ 10 و 11 اسفند ماه دانش آموزان پایه چهارم با هدف آشنایی با نواحی مختلف جغرافیایی کشور و زیستگاه های جانوری و گیاهی از بنیاد ایران شناسی دیدن کردند .