دکتر “سیاوش شهریور” فرماندارشمیرانات با حضور در مجتمع آموزشی شهید مهدوی از امکانات آموزشی و فرهنگی این مجموعه بازدید کردند.

حضور در رصد خانه ماهانی، کتابخانه و سالن های ورزشی مجتمع آموزشی شهید مهدوی از جمله فضاهایی بود که مورد بازدید قرار گرفت.