(8 اسفند ماه) به منظور نمایش پایه های دانش و تحول فناوری، اشاعه تفکر علمی و …این بازدید برای دانش آموزان پایه هفتم انجام شد.