دانش آموزان مقطع متوسطه یک وبین الملل در نشست خبری با حضور آقای غریب پور به طرح سوالات خود در زمینه های مختلف فرهنگی وهنری پرداختند وآقای غریب پور پاسخگوی این سوالات بودند.