1- نظر ها و متن های کوتاه را از طریق بخش ارسال مطالب( با حروف فارسی) تایپ نموده و ارسال نمایید.
2- متن های طولانی و متن های ضمیمه دار را به نشانی
ارسال نمایید