تیم بسکتال متوسطه یک شهید مهدی در مسابقات بسکتبال منطقه یک ،راهنمایی شوکا را با نتیجه 33 به 10 شکست داد.