به اطلاع می رساند آزمون فرانسه دلف پریم پنجشنبه و جمعه 29 و 30 فروردین 98 در سه سطح به شرح زیر در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار می گردد:

آزمون کتبی:

پنجشنبه 29 فروردین 98:

سطح  A1ساعت 9 الی 10:20

سطح A2ساعت 9 الی 10:40

سطح B1 ساعت 11 الی 12:45

آزمون شفاهی:

جمعه 30 فروردین 98 طبق ساعت های مشخص شده در دعوت نامه های ارسالی از طرف مرکز زبان فرانسه تهران برگزار می شود.

از داوطلبان عزیز خواهشمند است حداقل 15 دقیقه قبل از ساعت آزمون مربوطه در محل آزمون حضور داشته باشند.