برای تشویق دانش آموزان فعال در امر نماز در دبستان 2، اردوی یک روزه ای در محل موزه هنر ایرانی برگزار شد.