بررسی وضعیت تحصیلی دانش آموزان و تمهیدات لازم جهت پیشرفت تحصیلی ایشان و برگزاری اردو مطالعاتی