روز شنبه مورخ 93/8/3

انتخابات شورای دانش آموزی در مقطع متوسطه 2 برگزار گردید. پس از شمارش آرا اعضای اصلی شورای دانش آموزی مشخص و اسامی آنها در برد نصب گردید.

IMG_5221

IMG_5226