در روز دوشنبه مورخ 3 آبان ماه انتخابات شورای دانش آموزی ، با حضور دانش آموزان  پایه دهم برگزار گردید.

5

2

1