روز شنبه مورخ 93/5/4 ساعت 8:30 الی 10:30

اولین جلسه گروه ریاضی با حضور دبیران ریاضی دبیرستان جهت ارائه طرح درس و موارد آموزشی تشکیل گردید.

IMG_4984