برگزاری جلسات اعضای شورای دانش آموزی با حضور مدیر دبستان