روز پنجشنبه مورخ 94/12/6 جلسه دانش آموز گردان برای پایه های مختلف دبستان برگزار گردید .