جلسه عمومی واحد حمل و نقل و ترابری مجتمع با حضور رانندگان و مسئول این واحد برگزار شد و خانم سلگی مدیر مجتمع و   آقای کاظمی مسئول ترابری برای حاضرین صحبت نمودند.

IMG_4699