جلسه ای به همراه مسئولین مشارکتهای مردمی اداره کل تهران  و مؤسسین و مدیران مراکز علمی و زبان منطقه یک  آموزش و پرورش در تاریخ 93/2/29 در مجتمع آموزشی شهید مهدوی برگزار گردید.

 

IMG_8604 

IMG_8598