با شروع محرم و عزاداری ابا عبدالله حسین مراسم زیارت عاشورا طق روال گذشته در مدرسه آغاز شد  .در این مراسم ضمن قرائت زیارت عاشورا و سینه زنی از دانش آموزان با سینی های نذری پذیرایی شد .