دانش آموزان مقطع متوسطه یک در روز دوشنبه مورخ 1394/11/19 جهت برگزاری مسابقات همنوازی و تکنوازی در اردوگاه ابوذر  در رشته های  فلوت ،پیانو ،گیتار به همراه مربی خود  شرکت کردند. 002 003001 004