دانش آموزان پایه های دوم تا چهارم با حضور درنمازخانه دبستان یک نماز ظهر خود را به زیبایی برگزار میکنند.