روز شنبه دهم شهریور 1397 ،کارگاه آموزشی همکاران مقطع متوسطه یک با هدف آشنایی دبیران با فلسفه آموزشی مجتمع آموزشی شهید مهدوی در مقطع متوسطه یک برگزار شد.

در این کارگاه همکاران بعد از تشکیل دایره های هم مرکز گفتگوی گروهی به بازاندیشی و خودارزیابی از عملکرد آموزشی – مطالعه گروهی با روش  jigsaw reading – به اشتراک گذاشتن برداشت های فردی در هر گروه و جمع بندی گروهی پرداختند.

photo_2018-09-02_13-38-56 photo_2018-09-02_13-39-06 photo_2018-09-02_13-39-10 photo_2018-09-02_13-39-13 photo_2018-09-02_13-39-16 photo_2018-09-02_13-39-19