روز شنبه مورخ 96/11/7 نوآموزان پیش دبستان در کارگاه بهداشت شرکت کردند و شستشوی صحیح دندان را به کمک فیلم ، انیمیشن و مولاژ و پوستر آموزش دیدند .

۲۰۱۸۰۱۲۷_۱۲۲۳۴۲ ۲۰۱۸۰۱۲۷_۱۲۵۱۱۶ IMG_1951 - Copy۲۰۱۸۰۱۲۷_۱۳۵۹۴۳۲۰۱۸۰۱۲۷_۱۳۴۴۱۴۲۰۱۸۰۱۲۷_۱۳۲۴۲۹