دانش آموزان در این کارگاه از نزدیک با قسمتهای مختلف گیاهان آشنا شدند و در حضور مسئولین مدرسه آموخته های خود را درمورد انواع مختلف  گیاهان توضیح دادند.