کارگاه آموزشی ویژه مقطع پیش دبستان برگزار گردید. هدف از برگزاری این کارگاه ها بازنگری روش های نوین تدریس در پیش دبستان بود.کارگاه های از تاریخ 9 تیرماه برگزار شده است.