بدون شک همه ی پیشرفت های شگفت انگیز دنیای کنونی زاده ی یادگیری انسان است . انسان با یادگیری رشد فکری پیدا می کند ، فضیلت می یابد و در کلّ به رشد تفکر بشر کمک می کند.
این در حالی است که همه انسان ها در یادگیری یک مطلب واحد با هم برابر نیستند. موضوعی که در سیستم آموزشی می تواند یکی از چالش های آموزگاران باشد. برهمین اساس آشنایی با سیستم های مدرن آموزشی وآگاهی با شیوه های متفاوت یادگیری می تواند راه گشای معلمین در این مسیر باشد.
اتفاقی که به طور جدی در مجتمع آموزشی شهید مهدوی دنبال می شود. برپایی کارگاه اموزشی متفاوت سازی برای دبیران مقطع متوسطه ۱ یکی از ده ها برنامه ای است که برای بالا بردن سطح استانداردهای آموزشی در این مجتمع اجرا شد.