کسب مقام دوم توسط گروه نمایشنامه خوانی

1-رز مقدس پایه ششم 2-آدرینا عطا پایه ششم3-باران دشتی پایه ششم4-باران طاهری زاده پایه پنجم 5-شاینا قدمیان  پایه پنجم

کسب مقام دوم توسط گروه لالایی پایه چهارم

1-پارمیدا کشوری 2-آوافرنیان 3-روشاگلستان 4-آوا محمدقربان رعیت5-مانلی ابراهیمی مقدم