رشته قصه گویی:کسب مقام دوم توسط شاینا قدمیان پایه پنجم .

شعر:کسب مقام اول دنیا عظیمی پایه ششم .

داستان نویسی واحکام  :کسب مقام اول توسط آریانا مثنوی پایه ششم

کتاب خوانی :کسب مقام اول دینا آدرینا عطا پایه ششم