(مسابقات حفظ قرآن کریم ) پایه سوم: حلما دبیر .پایه چهارم آرتینا قند چی .پایه پنجم :نیکی آریانی.پایه ششم :هلنا عسکری.

(مسابقات قرائت قرآن کریم )پایه چهارم :سارا خلیلی.پایه پنجم :هستی حاجی هاشمی.پایه ششم :سارگل مجیدی