در روز دوشنبه مورخ 1394/11/12 در مقطع متوسطه یک در ساعت 9:33 همزمان با ورود امام خمینی به وطن زنگ انقلاب در مقطع پخش گردید و دانش آموزان این روز به یاد ماندنی را جشن گرفتند.

1 10661 10711 1072