آمبلیوپی یا تنبلی چشم نوعی اختلال بینایی است که با تشخیص به موقع ، به آسانی و کاملاً  قابل درمان است . روز چهارشنبه پنجم آبان سنجش بینایی در پیش دبستان انجام و کارت سلامت برای کودکان صادر گردید ؛ برخی از آنان به چشم پزشک ارجاع داده شدند .

IMG_4157 IMG_4174